Сучасне образотворче мистецтво в контексті соціокультурного аналізу

Art-suchЯк відомо, у світовій практиці сучасне мистецтво має назву «contemporary art», перекладається на українську мову як актуальне мистецтво, чия актуальність втілюється в експресивному дусі того, що відбувається «тут і тепер», являючи собою живий експеримент, що не створює готові стандарти, володіє нетрадиційним , новаторським характером, потужним потенціалом культурної критики. Безумовно, вбираючи в себе всі досягнення людства, мистецтво по-своєму перевтілює і змінює їх, відображаючи в своїх творах дух часу і внутрішній світ художника, що живе в цьому часі. Небувалий розвиток науки у ХХ ст. актуалізував питання співвідношення етичних норм і художньої культури. Трансформація цінностей, менталітету, світосприйняття призвела і до трансформації засобів художнього вираження, а мистецтво як особлива сфера культурного життя викликає потребу в новій оптиці, новому ракурсі розгляду, вільних від полярних або есхатологічних оцінок Значення твору мистецтва в контексті парадигми актуального, сучасного мистецтва не вичерпується роллю матеріального об’єкта, воно втілює спосіб «проживання» його творцем нагальної ситуації соціокультурної реальності. Таким чином, «мистецтво може розглядатися не стільки як квінтесенція духовно-культурного досвіду, але і як одна з форм (конкретно-художня) загальної соціальної практики, що дозволяє репрезентувати реальні умови життєдіяльності індивідів в уявних образах і символічних відносинах» [Галеева Т.А., Прудникова А.Ю. Художественные практики ХХ века как школа толерантности. Екатеринбург, 2008.].

Як і раніше залишаються розмитими кордони дефініцій, що можна називати витвором мистецтва в даній художньої ситуації, неможливо також визначено позначити межі напрямів і жанрів у мистецтві XX — початку ХХIст . Зазначені обставини — явне свідоцтво актуальності філософського дослідження сучасного мистецтва як невід’ємної, знаковою складовою художнього простору ХХ-ХХI ст.

Активно організовуються в останні роки в різних куточках світу бієнале, численні фестивалі, форуми, виставки, проекти сучасного мистецтва, експертна література, що аналізує сучасні художні процеси, — все це вказує на наростаючий глядацький і дослідницький інтерес до динамічних тенденцій і проблем сучасного мистецтва.
У кожну історичну епоху можна спостерігати певний пріоритет одного виду мистецтва над іншим. У мистецтві другої половини XX в. стався явний стрибок у розвитку художньої творчості, який втілився в різноманітних жанрах і напрямках. Підвищений інтерес сучасного глядача до мистецтва виправдано викликав у художників закономірне прагнення максимально використовувати внутрішні резерви специфічної мови живопису. Разом з тим амбітні інтенції діячів культури призвели до масштабних експериментальних пошуків нових матеріалів створення своїх творів і засобів художнього вираження.

Тема людини в сучасному мистецтві, зміна її ролі і значення, експериментальні пошуки художнього втілення теми людини, на мій погляд, вельми показові з точки зору відображення динаміки розвитку образотворчого мистецтва в цілому.

Як свідчить історія сучасного мистецтва, з початку ХХ ст. тема людини ставала все менш помітна і значуща в мистецтві, антропологізм поступився місцем абстрактному, кінетичному, концептуальному й іншим жанрам мистецтва. У 20-ті рр.. ХХ ст. Х. Ортега-і-Гассет прозорливо відзначав починаючі намічатися орієнтації в сучасному для філософа мистецькому середовищі: «Намагаючись визначити спільнородову і найбільш характерну рису нової творчості, я виявляю тенденцію до дегуманізації мистецтва. У новій картині, художник не помиляється і не випадково відхиляється від «натури», від життєво-людського, від схожості з ним, — відхилення вказують, що він обрав шлях, протилежний тому, який призводить до «гуманізованого» об’єкту. Далекий від того, щоб у міру сил наближатися до реальності, художник вирішується піти проти неї. Він ставить метою зухвало деформувати реальність, розбити її людський аспект, дегуманізувати її »[Ортега-и-Гассет Х. Дегуманизация искусства. М., 2000. ]. Дані інтенції наполегливо супроводжували вектор розвитку мистецтва у ХХ ст., І сьогодні питання гуманістичного потенціалу різних напрямків художньої культури як і раніше актуальне і зачіпає естетичні і етичні аспекти буття образотворчого мистецтва.

Безпредметність як принцип живопису нівелювала «людське начало», експериментаторські пошуки супрематизму, експресіонізму, дадаїзму і ряду інших напрямків образотворчого мистецтва перших десятиліть ХХ ст., наповнили форму (наприклад, відомий «Чорний квадрат» К. Малевича) і річ (наприклад, не менш знаменитий «Фонтан» М. Дюшана) ціннісним змістом, тим самим людина втратила пріоритетний статус зображуваного сюжету серед художників на початку ХХ ст. У численних, стрімко змінюючих і заперечуючих один одного течіях зникає сам предмет мистецтва. Своїм дотиком художник перетворив на твір мистецтва любою річ (пісуар, мішок для сміття, цегла та ін), а пізніше предметом мистецтва стає дія саме по собі (хеппенінг). Виразом аксіологічної функції мистецтва стала річ, об’єкт мистецтва перестав ототожнюватися з людиною і її властивостями.

Динаміка розвитку мистецтва в наступні десятиліття ХХ ст. повернула тему людини в художній простір актуального мистецтва у формі символів (як наприклад, в поп-арті), дії (перформанси, хеппенінг, інсталяції тощо) та іншого. Показовий приклад діяльності Д. Бойса, який творив і розвивав ідеї соціальної скульптури в умовах андеграунду в суспільстві НДР, коли тема втілення людини в тоталітарному інвайроменті, безумовно, звучала пронизливо гостро. Але не менш показовий, до слова, на мій погляд, ренесанс ідей Д. Бойса і вибух дослідного і глядацького інтересу до його творчості в країнах СНД, коли роботи колишнього експериментатора розглядаються вже в якості класика жанру [Блуме О. Бойс считал себя последователем Леонардо // Интервью с куратором московской выставки Д. Бойса в Государственном музее современного искусства Российской академии художеств (октябрь–ноябрь 2012 г.)].

Однак, повертаючись до питання про трансформації антропологічної теми в мистецтві ХХ ст., зауважу, що ставлення до таких нових форм прояву людини в мистецтві залишилось, як «нелюдське». Вихований сміливими експериментами модерну і постмодерну глядач перестав ставитися до мистецтва як до носія і виразника ціннісного посилу. Людина як тема, знову з’явилася в мистецтві, більше не розцінювався як щось «людське», а розглядався з тих же позицій, що й «чорний квадрат». І все ж, незважаючи на процеси «розвідчудження» в мистецтві ХХ ст., різні форми реалізації буття сучасного мистецтва виконують особливу роль в осягненні реальності, висловлюючи у своїх найкращих зразках авангардистський процес у дусі Ж.-Ф. Ліотара [Лиотар Ж.-Ф. Состояние постмодерна. СПб., 1998.].

Іншим важливим аспектом динаміки культури стало її залучення і оснований нею спосіб символічної репрезентації предметів значеннями в сферу економіки спочатку індустріального, а потім і постіндустріального суспільства у ХХ ст., що призвело до реорганізації всього корпусу культурних смислів, перетворивши їх у відповідності з логікою товарності , про що говорили вже В. Беньямін і Т. Адорно [См.: Беньямин В., Адорно Т. Из переписки с Теодором В. Адорно // Беньямин В. Франц Кафка = Franz Kafka / Пер. М. Рудницкого. М., 2000. ]. Сучасне мистецтво своєю нескінченною мінливістю і концептуальним ускладненням художньої мови якраз і відображає неминучу ескалацію відмінностей основного капіталу постіндустріальної цивілізації, представляючи відмінну здатність мислення в якості індикатора ускладнення соціуму.

Не менш показовою тенденцією розвитку мистецтва у ХХ ст. з’явилася його розширююча дія: масштабність арт-практик виразилася в прагненні «охопити всі сфери людського буття: від релігійного екстазу і далі до самих «неестетичних» областей нашого існування».

Акцентуація (застосовуючи термінологію К. Леонгарда) шокуючого ефекту в дійствах сучасних художників дозволяє зробити висновок, що нині сакральні, екзистенційні теми (наприклад, відхід людини з життя), здобули візуальні форми презентації [Мещеркина-Рождественская Е.Ю. Визуальный поворот: анализ и интерпретация изображений // Визуальная антро-пология: новые взгляды на социальную реальность / под ред. Е.Р. Ярской-Смирновой, П.В. Романова, В.Л. Круткина. Саратов, 2007. С. 28?42., с. 28] С.Л. Кропотов писав, що «постнекласична філософія, і мистецтво в рівній мірі ведуть загальний пошук основ духовної сфери сучасного світу, одна з переважаючих характеристик якого належить прискорити плин часу» [Кропотов С.Л. Проблема «Экономического измерения» субъективности в неклассической философии искусства: автореф. … д-ра философ. наук. Екатеринбург, 2000., с. 4]. Сутнісна тенденція розвитку мистецтва сьогодні відображається в рефлексії слідів часу, і слід підкреслити, що ставлення до часу в площині суб’єктивності надають статус сучасності і філософії і мистецтву.

Темпоральні інтенції сучасного мистецтва, на думку автора статті, виявляються і в тому, що саме «вислизаючий світ» пост-постмодернізму тягне наступну характеристику сучасної культури — «явища, що репрезентується як новітні виклики і називані «сучасним мистецтвом», безнадійно застарівають »[. Енциклопедія Українознавства. — Львів, 1993, с. 107], як вірно зазначав російський мистецтвознавець П. Родькін. Можливо, саме шокуюче враження є сьогодні одним з найбільш значущих мірил довговічності публічної пам’яті про твір мистецтва або претендує на звання бути таким. Новаторські експерименти стають історичними хроніками, і тільки логіка політичної економії знака в бодрійяровском ключі не дозволяє їм піти зі сцени.

Одним з яскравих прикладів суперечливих тенденцій динаміки розвитку сучасного мистецтва, що орієнтуються на шокуючий ефект, є діяльність патологоанатома Гюнтера фон Хагенса, який винайшов метод пластинування і експонування людських тіл, що межує, на думку церкви і різних представників широкої громадськості, з наругою над померлими, що призводило навіть до судових розглядів в Німеччині. Питання про віднесення діяльності Г. фон Хагенса до сфери мистецтва у відповідності з загальноприйнятими критеріями залишається для автора статті відкритим. Однак ілюстративне звернення, наприклад Г. фон Хагенса виправдано тим, що враження від його виставок відтворює одну з найважливіших, на наш погляд, інтенцій існуючого нині мистецтва: навіть тоді, коли «художник не ставить собі спеціального завдання шокувати, діючи лише в рамках існуючих конвенцій художнього мислення, він і в цьому випадку відтворює межі терпимості (толерантності), як необхідного критерію художності ». Дійсно, знайомство з роботами Г. фон Хагенса викликає воістину шокуюче враження і запекла суперечка між супротивниками і адептами творінь патологоанатома. Крім того, експерименти Г. фон Хагенса актуалізують давню тему мистецтва в модусі категорії тілесності, у зв’язку з чим відзначимо наступну не менше знакову і значиму характеристику сучасного мистецтва, що виокремилась в роботах анатома: «всепоглинаюче тілесне світовідчуття» (Бичков), наполегливо наростаюче в мистецтві ХХ ст., особливо в арт-практиках його другої половини, втілили, на наш погляд, в експонатах (якщо доречно підібрана назва) Гюнтера фон Хагенса фізикалістське, тілесте втілення в найвищому, в радикальному ступені.

Вельми показовою, на наш погляд є градація реакцій на його роботи в залежності від країни і культури реципієнта. Як свідчить знайомство автора з коментарями російських інтернет-користувачів, присвячених його виставці в Берліні («Korperwelten und der Zyklus des Lebens» («Світи тіла та цикли життя»)) [Официальный сайт выставки «K?rperwelten & Der Zyklus des Lebens». URL: http://www.koerperwelten.de/], діяльність Г. фон Хагенса викликає позбавлену адекватних, об’єктивних аргументованих оцінок, запеклу, що межує з ненавистю реакцію. Дійсно, у даній виставці були порушені табуйовані в багатьох культурах теми смерті і сексу, представлені автором у шокуючих варіаціях. Однак не меншим одкровенням є коментарі російських реципієнтів, що оголяють якщо не людську плоть (як у творіннях Г. фон Хагенса), але свідомість середньостатистичного громадянина, здається майже повністю позбавленого художнього мислення, смаку, естетичних смислів [Алексеева В. Что такое искусство. М., 1991].

У європейському суспільстві поріг толерантності по відношенню до робіт Г. фон Хагенса значно вище, ніж у Росії та Україні, що обгрунтовано, на нашу думку, всією логікою розвитку напрямків сучасного мистецтва в Європі і Україні у ХХ ст. Наприклад, новаторські експерименти західних художників і скульпторів (енвайроментальне мистецтво) ще багато десятиліть тому стали невід’ємною частиною повсякденної реальності міського простору. У Росії і Україні ж художня культура під впливом офіційної ідеології довгі роки розвивалася в реалістичному, конструктивістському, соцреалістському дискурсі, що не могло не відбитися на усталених критеріях художнього смаку громадян переважно тяжіють до уникнення авангардистських і постмодерністських експериментів. І все ж діяльність німецького анатома дедуктивно підтверджує установку сучасного мистецтва — розширення індивідуальної свідомості до всього нового, навіть у тому випадку, коли акти сучасного мистецтва провокують роздратовану реакцію традиційно мислячих на художні інновації, переступають постулати «гарного смаку» і загальноприйняті конвенції.
Необхідно відзначити, що, незважаючи на всю складність і суперечливість сучасного мистецтва, його нових видів, художніх напрямів і тенденцій, воно завжди відкрито для сприйняття і часом абсолютно вільного трактування авторського ідейного задуму глядачем, діалог з яким може здатися нічим не обмеженим і не стримуваним.

Художні практики, що входять в структуру сучасного мистецтва, створюють рухливе і швидко трансформуюче простір мистецтва та культури, яке дуже диференційоване, засноване на принципі відмінності, породжує складну єдність — «єдність в розходженні». Даний аспект є евристичним потенціалом сучасного мистецтва, фундаментуючим принципи свободи художника і його творчого початку. Різноманітність і активність різних творчих практик в наші дні не тільки фіксують характер естетичних уподобань, загальний рівень розвитку мистецтва, але виконують важливу практичну соціально значиму роль формування мультикультурного середовища, заснованого на пріоритеті толерантності.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.