Формування культури професійного спілкування менеджерів, економістів

dialogТрансформаційні процеси, які відбуваються в Україні , торкаються не тільки змін у соціально-політичній сфері, а й мають суттєвий вплив на економіку країни. Попит на професійних фахівців з економічного напрямку (фінансисти, аудитори, бухгалтери, менеджери) постійно зростає. Але поряд з теоретичною та науковою кваліфікацією таких фахівців, усе більшого значення набуває професійна складова, котра базується на формуванні психолого-педагогічних та управлінських знань, удосконаленні їх умінь і навичок, розвитку особистісних якостей, здібностей та творчого потенціалу.

Потреба у спеціалістах , які здатні донести до інших людей необхідну інформацію, нові ідеї, результати власної діяльності у професійній діяльності, є досить актуальною. З огляду на це, формування культури професійного спілкування майбутніх менеджерів — економістів є обов’язковим соціальним замовленням суспільства.

Результати дослідження. Аналіз наукових досліджень , навчально-методичної літератури та вивчення досвіду роботи впевнюють, що в економічних вищих навчальних закладах України (ДВНЗ «Київський національний економічний університет ім. В.Гетьмана», Харківський національний економічний університет, Одеський національний економічний університет , Полтавський університет економіки та торгівлі) розроблені та впроваджені в практику дисципліни, що спрямовані на підготовку майбутніх економістів до професійного спілкування. Метою викладання таких дисципліни є формування в студенів професійних комунікативних умінь та оволодіння ними діловим спілкуванням.

Разом з тим, аналіз змістових аспектів та видів діяльності студентів упевнили в тому , що навчальні дисципліни з підготовки до професійного спілкування, не забезпечують формування культури професійного спілкування майбутніх менеджерів-економістів, а результати проведеного констатувального експерименту підтвердили необхідність розробки моделі формування культури професійного спілкування менеджерів-економістів.

Розроблена нами модель формування культури професійного спілкування майбутніх менеджерів-економістів включає чотири блоки: методологічно-концептуальний, організаційно-методичний, операційно — діяльнісний, діагностично-результативний.

Перший блок включає зміст соціального замовлення на підготовку конкурентоспроможного менеджера-економіста, вказує мету дослідження, яка полягає в формуванні культури професійного спілкування у цих фахівців та визначає методологічні підходи до формування цієї культури.

Аналіз наукових досліджень [1; 2; 3; 4; 18; 19] дає підстави стверджувати, що науковим підґрунтям методики формування культури професійного спілкування майбутніх менеджерів-економістів є системний, діяльнісний, особистісний та компетентнісний підходи. Формування системного мислення, як підкреслює В.Чайка [21], сприяє умінню варіативно будувати і коригувати професійну діяльність, віднаходити оптимальні поєднання педагогічних засобів, форм і методів роботи.

Діяльнісний підхід визначається як спрямованість навчально-виховного процесу на розвиток умінь і навичок особистості, застосування на практиці здобутих знань з різних навчальних предметів, успішну адаптацію людей в соціумі, професійну самореалізацію, формування здібностей до колективної діяльності та самоосвіти [13].

Особистісний підхід до навчання студентів розглядається як базова ціннісна орієнтація педагога, що полягає в сукупності концептуальних уявлень, принципів, цільових установок, орієнтацій, методико-психодіагностичних і психодидактичних засобів, які сприяють більш глибокому і повноцінному баченню, розумінню особистості дитини і на цій основі її гармонійному вихованню і самовихованню [7; 17].

Компетентнісний підхід, за визначенням вітчизняних вчених [11; 20], визначається як здатність особистості сприймати індивідуальні та соціальні потреби та відповідати на них кваліфіковано , будувати діяльність у будь-якому напрямі, виконувати певні завдання чи роботу. Компетентності, на відміну від узагальнених знань, мають дієвий практико-зорієнтований характер.

Перший блок моделі формування культури професійного спілкування майбутніх менеджерів-економістів включає також певні принципи. Дидактичні принципи є основними положеннями, які визначають зміст, організаційні форми і методи навчального процесу у відповідності з його загальними цілями і закономірностями [10]. Виходячи із специфіки формування культури професійного спілкування менеджерів-економістів, приходимо до висновку у доцільності використання принципів активного соціально-психологічного навчання: «тут і тепер», відвертості і відкритості, принцип «я», активності, конфіденційності.

Організаційно-методичний блок моделі формування культури професійного спілкування майбутніх менеджерів-економістів включає складники відповідної методики, яка реалізується в процесі вивчення «Психології спілкування» та «Методики викладання економічних дисциплін». Розроблена нами методика формування досліджуваного виду культури передбачає, перш за все, реалізацію особистісно орієнтованого тренінгу професійного розвитку, який включає систему вправ, комунікативні завдання, моделювання ситуацій професійного спілкування, ділові ігри , які спрямовані на формування, розвиток і корекцію професійно важливих характеристик спеціаліста [6;8].

Третій блок моделі формування культури професійного спілкування майбутніх менеджерів-економістів — операційно-діяльнісний. У цьому блоці представлені етапи реалізації відповідної методики, а саме мотиваційно-цільовий, комунікативно-діяльнісний, оцінювально-рефлексивно-корекційний.

Мотиваційно-цільовий етап вказаної методики передбачає проведення спеціально розробленого тренінгу, який проходить у два етапи під час вивчення дисципліни «Психологія спілкування». Спеціальна тренінгова програма реалізується у відповідній тренінговій групі, яка створена зі студентів. Робота групи проходить за принципами, які обґрунтовані в наукових працях І. Вачкова [5], Ю. Ємельянова [9], Т. Яценко [22].

Комунікативно-діяльнісний етап реалізації методики формування культури професійного спілкування майбутніх менеджерів-економістів направлений на оволодіння культурою ділового мовлення і передбачає виділення у процесі навчання певних модулів, а саме: “Самопрезентація менеджера-економіста”, “Передача інформації”, “Слухання й розуміння партнера зі спілкування”, “Установлення контакту в професійному спілкуванні”, “Ведення групової дискусії”.

Оцінювально-рефлексивно-корекційний етап реалізації методики формування культури професійного спілкування майбутніх менеджерів-економістів спрямований на моделювання управлінських ситуації, в ході яких студенти оволодівають уміннями впливати на стани, поведінку, наміри, установки, думки, активність партнерів зі спілкування; встановлювати у ньому емоційний та діловий контакти; здійснювати контроль за процесом спілкування; планувати й прогнозувати реакції партнерів зі спілкування; захоплювати, утримувати й перехоплювати ініціативу в ньому; використовувати професійний мовний і службовий етикет; займати у ситуаціях професійного спілкування адекватну позицію; створювати необхідне для ситуації спілкування враження про себе.

Впровадження розробленої нами методики формування культури професійного спілкування майбутніх менеджерів-економістів передбачає реалізацію певних психолого-педагогічних умов, а саме: мотиваційне забезпечення процесу оволодіння культурою професійного спілкування, використання форм і методів інтерактивного навчання, створення рефлексивного середовища у навчальному процесі вищих економічних навчальних закладів.

Діагностично-результативний блок розробленої моделі включає критерії та рівні сформованості культури професійного спілкування менеджерів-економістів. До вказаних критеріїв відносяться: мотиваційно-особистісний (є підставою для оцінювання мотиваційної сфери особистості майбутнього менеджера-економіста щодо володіння вказаною культурою, а також здібностей, що визначають характер і успішність взаємодії з партнерами (емпатія, товариськість); когнітивно-мовленнєвий (дає змогу виявити рівні володіння знаннями про сутність професійного спілкування та його культури, рівні володіння мовленням, мовленнєвим етикетом; адекватно сприймати та розуміти емоційні стани та поведінку партнерів зі спілкування); емоційно-регулятивний (дає можливість виявити рівні володіння технікою психофізичної саморегуляції; використання прийомів нейтралізації негативних емоцій, створення позитивного емоційного клімату в спілкуванні з партнерами). Організаційно-діяльнісний критерій спрямований на виявлення наявності й рівнів сформованості у студентів певних комунікативних умінь, які входять до структури компонентів культури професійного спілкування менеджерів-економістів.

У розробленій нами моделі визначено три рівні сформованості (низький, середній, високий) культури професійного спілкування майбутніх менеджерів-економістів. Результатом реалізації моделі є сформованість вказаного виду культури професійного спілкування.

Згадана методика формування культури професійного спілкування менеджерів – економістів була реалізована в експериментальній групі факультету управління персоналом, соціології та психології (спеціальність управління персоналом) ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана». Навчання в експериментальній групі проходило за розробленою нами методикою, у контрольній групі навчальний процес здійснювався за традиційною схемою. Зіставлення отриманих результатів дослідження проводилось до та після експерименту. Таким чином здійснювалось порівняння рівнів сформованості культури професійного спілкування, що давало можливість довести ефективність проведеної експериментальної роботи.

Аналіз результатів формувального експерименту полягав у порівнянні середніх значень прояву показників кожного критерію. Було обчислено інтегральні показники кожного критерію, що надало можливість здійснити аналіз відсоткових розподілів респондентів за рівнями сформованості культури професійного спілкування студентів експериментальної та контрольної груп до початку формувального етапу педагогічного експерименту та після нього.

Отримані результати показали, що в експериментальній групі після формувального експерименту суттєво зросла частка студентів із високим (з 10,6% до 45,8%), водночас зменшилась частка студентів із низьким (з 48,2% до 14,2%) рівнем сформованості культури професійного спілкування. В контрольній групі суттєвих відмінностей в рівнях сформованості культури професійного спілкування студентів до експерименту та після нього не виявлено.

Висновки. Підсумовуючи викладене вважаємо, що проведене експериментальне дослідження та аналіз результатів формувального етапу педагогічного експерименту , підтверджують правильність, перспективність і логічну доцільність розробленої моделі формування культури професійного спілкування майбутніх менеджерів-економістів.

ЛІТЕРАТУРА

1. Амеліна С. Теоретико-методичні основи формування культури професійного спілкування студентів вищих аграрних навчальних закладів: дис. док-ра пед. наук: 13.00.04. / Амеліна Світлана Миколаївна; Запорізький обласний ін-т післядипломної педагогічної освіти. – Запоріжжя, 2007. – 423 с.
2. Барановська Л. В. Теоретико — методичні основи навчання професійного спілкування студентів вищого аграрного навчального закладу: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня доктора педагогічних наук: спец. 13.00.04 «Теорія і методика професійної освіти»/ Л. В. Барановська.-К., 2005.-43 с.
3. Бичок А. В. Формування культури професійного спілкування майбутніх фахівців міжнародного бізнесу і менеджменту: автореф. дис.на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук: спец.13.00.04 «Теорія і методика професійної освіти»/ А. В. Бичок.- Тернопіль, 2010.-22с.
4. Борисенко В. В. Формування мовленнєвої професійної компетентності майбутніх фахівців економічного профілю: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук: спец. 13.00.02 «Теорія та методика навчання (українська мова)» / В. В. Борисенко. — Київ, 2010. — 21с
5. Вачков И. В. Основы технологии группового тренинга . Психотехники: учебное пособие./ И. В. Вачков. — [2-е изд. перераб. и доп] – М.: Ось – 89, — 2003. – 224с.
6. Волошина А. Тренінг з формування культури професійного спілкування майбутніх менеджерів/ А. Волошина, авторський посібник – КНЕУ, К.: 2008.-48с.
7. Гончаренко С. І. Дисертаційні дослідження з педагогіки: діапазон наукових пошуків і проблеми якості/ С. І. Гончаренко, Н. Г. Ничкало //Педагогіка і психологія професійної освіти. – 2001. — №3. – с.7-21.
8. Зеер Э. Ф. Психология профессионального образования: [учеб.пособие ]/ Э. Ф. Зеер.- М.: Изд-во Моск.психолого-социальногоинститута: Воронеж6 Изд-во НАО «МОДЭК», 2003.-480с.
9. Емельянов Ю. Н. Активное социально — психологическое обучение/ Ю. Н. Емельянов.- Л.: ЛГУ, 1985.- 157с.
10. Подласый И. П. Педагогика: Учебн. Для студ. высших педагог. учеб. заведений. – М.: Просвещение. Гуманит. издат. Центр ВЛАДОС, 1996.-575с.
11. Пометун О. І. Теорія та практика послідовної реалізації компетентнісного підходу в досвіді зарубіжних країн / О. І. Пометун // Компетентнісний підхід у сучасній освіті: світовий досвід та українські перспективи : Бібліотека з освітньої політики / за заг. ред. О. В. Овчарук. – К.: К.І.С., -2004. – с.66-72.
12. Програма та плани семінарських занять з курсу «Етика ділового спілкування» для студентів усіх спеціальностей всіх форм навчання [Укладач Л.М.Сєдова], — Харків: вид-во ХНЕУ, -2005, — 40с.
13. Про затвердження Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти [ Електронний ресурс]: Постанова Кабінету Міністрів України від 23 листопада 2011 р. № 1392
14. Практикум «Етика ділового спілкування» /Одеський національний економічний університет, кафедра управління персоналом і економіки праці
15. Психологія діяльності та навчальний менеджмент : навч.-метод. посібник для самост. вивч. дисципліни / [В. А. Козаков, М. В. Артюшина, О. М. Котикова та інші] / за заг. ред. В. А. Козакова.- К.: КНЕУ, 2003. – 829 с.
16. Робоча навчальна програма з дисципліни «Психологія та культура ділового спілкування» для студентів 2 курсу галузі знань «Економіка та підприємництво», напрям підготовки «Міжнародна економіка», спеціалізація «6503»
17. Рибалка В. І. Особистісний підхід у профільному навчанні старшокласників: монографія / В. Рибалка / за ред. Г. О. Балла. – К.: ІПППО АПН України, Демур, — 1998. -160с.
18. Савенкова Л. О. Професійне спілкування менеджера: структура, функції, генезма. / Л. О. Савенкова // Вчені записки. Зб. наук. праць КНЕУ ім. В. Гетьмана . – К.: Вид-во КНЕУ, — 2005.- Т2.- с.261-263.
19. Савенкова Л. О. Професійне спілкування майбутніх викладачів як об’єкт психолого-педагогічного управління / Л. О. Савенкова [Монографія]. – К.: КНЕУ, — 2005, — 212 с.
20. Хуторской А. В. Технология проектирования ключевых и предметных компетенций / А. В. Хуторской// Инновации в общеобразовательной школе. Методы обучения: Сб. науч. тр./ под ред. А. В. Хуторского. – М.: ГНУ ИСМО РАО, — 2006. – с.65-79
21. Чайка В. М. Основи дидактики / В. М. Чайка.- К.: Академвидав, — 2011. – 240 с
22. Яценко Т. С. Психологические основы активной подготовки будущего педагога к общению с учащимися: дисс …..доктора психол. наук: спец. 19.00.07 «Педагогическая психология»/ Т. С. Яценко.- К.: -1989. – 359 с.

Автор Волошина А. П.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.